İmisyon (Çevre Havası) Çöken Toz Tayini (TS 2342)

İmisyon (Çevre Havası) Çöken Toz Tayini (TS 2342)

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan “TS 2342 Hava kirliliği ölçme metotları yönlendirilebilir çökelti ölçme cihazı kurma ve çalıştırma metodu” standardı, atmosferde bulunan, kendi ağırlığı veya yağmur ve benzeri hava koşulları gibi etkenlerle çöken tanecik şeklindeki safsızlıkların, kaynağına göre toplanması ve tayininde kullanılan çökelti ölçme ekipmanının yapımı, yerleştirilmesi ve çalıştırılmasına yönelik esasları düzenlemektedir.

İmisyon (Çevre Havası) Çöken Toz Tayini (TS 2342)

Söz konusu standart hazırlanırken bir Avrupa standardı olan BS 1747-2 standardı esas alınmıştır (Hava kirliliğinin ölçülmesi için yöntemler - Askıdaki madde konsantrasyonunun belirlenmesi). Bu standart, ince asılı partiküllerin (duman) tespiti için keyfi bir standart ve mutlak (tartım) metodu ile karşılaştırmalı aparatın yapımı, kullanımını açıklamaktadır.

TS 2342 standardı, atmosferdeki asılı maddenin tahmini için aparatların yapımı, kurulumu ve kullanımına yönelik gereksinimleri belirlemektedir. Öngörülen basit yöntemde, hava beyaz kağıttan filtrelendiğinde oluşan lekenin koyuluğu gözlemlenmekte ve standart bir duman cinsinden elde edilecek bir hava örneğindeki duman konsantrasyonu ede edilmektedir. Daha karmaşık yöntemde ise, hava örneğinden filtrelenen malzemenin ağırlığı doğrudan bir ölçü vermektedir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu çalışmalar, en son teknolojik ekipmana, yetişmiş ve deneyimli bir kadroya ve modern yöntemlere dayanmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında imisyon (çevre havası) çöken toz tayini (TS 2342) hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp