GDO Analizleri

GDO Analizleri

GDO, ya da genetiği değiştirilmiş organizma, yabancı bir DNA dizisi, bir gen veya bir transgen dahil edilerek genomu değiştirilmiş bir organizmadır. Bu nedenle, GDO tespiti için en uygun teknik, belli bir GDO’nun DNA dizisinin varlığını test etmektedir.

GDO Analizleri

Proteinlerin aksine DNA, yüksek oranda işlenmiş ürünlerden izole edilen ve PCR (polimeraz zincirleme reaksiyonu) ile çoğaltılan nispeten kararlı bir moleküldür.

Bugüne kadar, GDO analizi için tercih edilen teknik, bir veya daha fazla genetiği değiştirilmiş organizmaya özgü oligonükleotitler ve floresan problar aracılığı ile kalitatif ve kantitatif DNA analizine izin veren Real-Time PCR (gerçek zamanlı polimeraz zincirleme reaksiyonu) yöntemidir.

Bu yöntem ile şu sonuçlar alınmaktadır:

  • GDO grupları için ortak olan sözde gen elemanları (örneğin 35S promotörü veya NOS terminatörü) DNA dizilerini hedefleyerek bir tarama testi
  • Belli GDO olaylarının DNA’sını tanımlayan olaya özgü testler

GDO’ları test ederken, hem tarama hem de olaya özel yaklaşımı birleştirmek önemlidir. Bir tarama testi gerçekleştirirken, ne kadar fazla belirteç kullanılırsa, analiz sonucu o kadar güvenilir olmaktadır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu çalışmalar, en son teknolojik ekipmana, yetişmiş ve deneyimli bir kadroya ve modern yöntemlere dayanmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında GDO analizi hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp